wrz 23, 2017

Artykuły

Niepełnosprawność w prawie

Edukacja osób niepełnosprawnych – prawa studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i źródła uzyskania pomocy finansowej

Każdego roku wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, decydujących się na podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim, pragniemy przypomnieć, jakie prawa posiada student będący osobą niepełnosprawną, jakie obowiązki wobec tych osób mają uczelnie wyższe oraz wskazać możliwe źródła dofinansowania.


Niepełnosprawność w prawie

Możliwy zakres skorzystania z ulgi prorodzinnej dla opiekuna prawnego osoby dorosłej i niepełnosprawnej umysłowo

Zasadą na gruncie prawa podatkowego jest to, że rodzice, opiekunowie prawni, jak również rodzina zastępcza, mogą uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, tzw. „ulgę prorodzinną” na każde małoletnie dziecko (ulga nie przysługuje, gdy uzyskują oni dochody opodatkowane 19% stawką podatku lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym). Natomiast, zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2016.2032) prawo do odliczenia od dochodu „ulgi prorodzinnej” przysługuje również rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinie zastępczej, wychowującej już pełnoletnie dzieci niepełnosprawne, pod warunkiem otrzymywania przez nie jednego ze świadczeń: renty socjalnej, zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego. Ulgi te, dla przypomnienia wynoszą: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na każde kolejne dziecko i są wykazywane w formularzu PIT/O.


Niepełnosprawność w prawie

Przesłanki ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków na samochód osobowy

Przesłanki ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków na samochód osobowy – konieczność ich udokumentowania w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2017 roku


Niepełnosprawność w prawie

Osoba niepełnosprawna jako pracownik

Pięć podstawowych praw wynikających z przepisów kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna, pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę - jako pracownik, oprócz praw gwarantowanych przez przepisy prawa pracy, , posiada również pewne szczególne uprawnienia. Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie pięciu podstawowych praw osoby niepełnosprawnej jako pracownika.


Niepełnosprawność w prawie

Pomoc dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne - omówienie zasad programu 500+ w świetle najnowszych zmian

Z uwagi na zmiany wprowadzone przez naszego ustawodawcę, w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego, powszechnie znanego jako program 500 +,w niniejszym artykule pragnę omówić zasady jego przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.


«1»