AKTUALNOŚCI

Kielce. Projekt „Młodzi GO!”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pod nazwą „Młodzi GO!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 50 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego. Natomiast przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu. Adresatami projektu są osoby w wieku 15-29 lat, niezarejestrowane w urzędach pracy i nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, w tym:

- bierne zawodowo (które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie są osobami pracującymi i nie są osobami bezrobotnymi),

- długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w PUP/MUP,

- niepełnosprawne,

- zamierzające podjąć zatrudnienie.

Adresatami projektu są również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzące nowe stanowiska pracy.

 

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

- Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez sporządzenie Indywidualnych planów działania,

- Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji istotnych z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy ,

- Subsydiowanie zatrudnienia, czyli refundacja kosztów zatrudnienia - do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.200,00 zł na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy,

- Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 3.000,00 zł na uczestnika projektu,.

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia odbywa się na zasadzie pomocy publicznej, natomiast na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

W ramach projektu przewidziane jest uczestnictwo 3 osób z niepełnosprawnościami: 2 mężczyzn oraz 1 kobiety. Rekrutacja trwa do 28.04.2017 r. – możliwe jest jego wydłużenie.

 

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

II piętro

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

 

Więcej o projekcie. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 “Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.